Derneğimiz

TÜM ÖĞRENCİ VELİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ

Tüm Örenci Velileri Dayanışma Derneği, 1997 yılında kuruldu. İlköğretimden üniversiteye dek tüm örencilerin velilerini örgütlemeyi amaçlamaktadır.

  • Örenci velileri arasında yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması,
  • Eğitimin içeriğinin ve yönetiminin demokratikleştirilmesi,
  • Eğitimin her aşamada parasız olması, katkı payı, kayıt parası v.s. gibi uygulamaların durdurulması,
  • Eğitim programlarının hazırlanması, planlaması ve uygulanması süreçlerinde velilerin söz ve karar sahibi olabilmeleri,
  • Tüm üyelerin sosyal, kültürel yönlerden geliştirilmesi ve en geniş birliğinin sağlanması amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Eğitim sisteminin toplumsal gelişmeden kopuk, bireyci, özelleştirmeye yönelik ve paralı olması, içeriğinin safsata, hurafe ve kuru bilgilerle yüklü olması, okulların ticarethane yaklaşımı ile yönetilmesi, eğitimde ölçme değerlendirme sorunları, rehberlik-danışma hizmetleri yetersizliği, üniversiteye geçiş sorunları biz velileri çocuklarımız ve gençlerimiz için bir araya gelmeye, dayanışma içinde olmaya, örgütlenmeye zorladı.

Okullarımızda öğretim-eğitim etkinliğinin üç temel etkeni vardır. Öğrenci, öğretmen ve veli. Öğrencilerimiz var. Öğretmenlerimiz; kaynakları kurutulup, mesleksel yeterlilik kaygısı güdülmeden devşirilerek görevlendirmeler olsa da var.

Veliye gelince o, uzaktan bakmaktadır. Oysa en değerli varlığını teslim ettiği okul, velinin de denetimi altında olmalıdır.

İşte bu düşünce ve gerçeklerle okulda bulunması gereken örenci, öğretmen ve veli sacayağının üçüncü ayağını oluşturmak üzere öğrenci velileri olarak bir araya geldik.
Eğitimin içeriğinin çağdaş, bilimsel ve öğrenmeyi öğrenme becerisi kazandıracak biçimde yeniden düzenlenmesi gerekir. Böyle bir düzenlemeyi ve uygulamasını, eğitimi çağ dışına çekmiş olan bugünkü kadroların gerçekleştiremeyecekleri tartışma götürmez. Bu kadroların çağdaş, dinamik ve bilime inanan kadrolarla değiştirilmesi amaca ulaşmayı kolaylaştıracaktır.

Örenci velileri olarak artık çocuklarımıza, sorunlarına sahip çıkmak, duyarlık göstermek zorundayız. Şimdiye dek sorunların yetkililerce çözümlenmesini bekledik ve düş kırıklığına uğradık. Kendi sorunlarımızı kendi ellerimizle dayanışma içinde çözümlemek üzere tüm velileri ve okullarda etkinlik gösteren okul-aile birlikleri üyelerini derneğimizle dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.

DERNEĞİN AMAÇLARI

Öğrenci velilerinin hak ve çıkarlarının korunmasını, geliştirilmesini, veliler arasında yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanmasını,

Üyelerin genel eğitim ve ülkedeki eğitim sistemi, eğitime ilişkin yasa, tüzük, yönetmelik diğer mevzuat hakkında bilgilendirilmesini,

Eğitimin içeriğinin ve yönetiminin demokratikleştirilmesini, eğitimde fırsat eşitliğini, herkesin sonuna kadar eğitim hakkından yararlanabilmesini,

Her tür ve kademedeki devlet okullarının ve eğitim kurumlarının parasız olmasını,

Dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve mezhep farkı gözetilmeksizin bütün üyeleri arasındaki birlik ve dayanışmanın geliştirilmesini,

Çalışmanın, emeğin, özgür düşüncenin ve demokrasinin toplumsal yaşamdaki rolünün ve değerinin bilincine varmış, demokrat, katılımcı ve duyarlı bir veli topluluğunun oluşturulmasını,

Gerici, ırkçı, şoven, asimilasyoncu ve cins ayrımcı eğitime karşı ülkenin tam bağımsızlığını, laik, bilimsel,çağdaş eğitimin savunulmasını,

Eğitim programlarının hazırlanması, planlanması, uygulanması, denetlenmesi süreçlerinde toplumumuzun söz ve karar sahibi olabilmesi koşullarının oluşturulmasını,

Üyelerinin sosyal ve kültürel yönlerden geliştirilmesini,

Okul Aile Birlikleri ve Okul Koruma Derneklerinin tüzüklerine uygun olarak tüm velilerin katılımı ile demokratik ilkeler doğrultusunda çalışmalarının sağlanmasını,

Özellikle öğretmen veli dayanışma ve işbirliğini sağlayarak eğitim öğretimin niteliğinin yükseltilmesini amaçlar.

DERNEĞİN İLKELERİ VE ÇALIŞMALARI

ÖV- DER, amaçlarını gerçekleştirmek için demokratik, laik ve sosyal devlet ilkeleri çerçevesinde hukukun üstünlüğüne inanarak Anayasa, yasa, mevzuata ve Türkiye Cumhuriyetinin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun hareket eder.

ÖV-DER kendi işleyişinde demokratik merkeziyetçilik esaslarına göre çalışır. Alınacak kararların oluşturulmasında tartışma, eleştiri, ikna ve özeleştiri yöntemleri uygular. Kendi örgütlenmesi dışındaki tüm örgüt, kurum ve kurullardan bağımsızdır. Temsilci ve yöneticilerinin üyeler tarafından doğrudan seçilmesini sağlayarak, tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesini yaşama geçirir. Azınlığın çoğunluk olma hakkını korur.

ÖV- DER, bu ilkeler doğrultusunda amaçlarını gerçekleştirmek için, üyelerinin genel olarak eğitim, ülkedeki eğitim sistemi, eğitimin amaçları, eğitim programları ve planlanması, program ve planların uyglanması ve denetlenmesi, yasa, tüzük ve yönetmelikler konularında bilgi sahibi olabilmeleri ve öğretmen öğrenci veli yakınlaşmasının etkin olarak sağlanması için konferanslar, paneller, tartışma toplantıları düzenler, yayın (bülten, dergi, gazete v.b.) etkinliklerini yürütür.

Eğitimin gerici,ırkçı,şoven,asimilasyoncu, cins ayrımcı içeriğinden kurtulması doğrultusunda inceleme, araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi için, kurum, kuruluş ve kişilerle ilişkilere girer, gerekirse işbirliği yapar, öneriler hazırlar.

Eğitim programlarının hazırlanmasından, denetlenmesine kadar katılımcı ve etkili olmanın şartlarını oluşturmaya çalışır. Üyelerinin, birlik ve dayanışmasını güçlendirmek, gelir sağlamak için sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel, toplantılar, şenlikler, okul, salon ve açık hava toplantıları, basın açıklamaları v.b. etkinlikler düzenler.

Üyelerin çıkarlarına aykırı yasa, yönetmelik, tüzük ve uygulamalara karşı bilgilendirilmeleri, bu olumsuz durumların yasal yollarla engellenmesi, bu konuda demokratik hakların kullanılması çalışmalarını yürütür.

Her tür ve kademedeki eğitimin fırsat eşitliği çerçevesinde parasız olması doğrultusunda çalışmalar yapar.

Okul aile birlikleri, okul koruma dernekleri ile ilişkiler kurarak bu kuruluşların amaçlarına uygun olarak çalışabilmelerine yardımcı olur.Örencilerin kötü alışkanlıklarından uzak tutulabilmesi, bakıma, yedirmeye ve giydirilmeye muhtaç hasta ve fakir öğrencilere yardım sağlamak için çalışır.

Eğitim kurumlarının fiziksel ortamlarının incelenerek uygun olmayan fiziksel ortamların olumluya dönüştürülmesi için çalışmalar yürütür.

Çocuk, genç ve öğrencilerin, bedensel, sosyal, psikolojik özeliklerinin tanıtılarak ana babalar ile çocuklar arasında olabilecek sorunların çözümlenmesine, çocukların başarılarının arttırılmasına ve daha mutlu olabilmelerine yönelik çalışmalar yapar.

Okuma yazma bilmeyenleri veya başka alanlarda kendini geliştirmek isteyen üyeler için etkinliklerde bulunur. Dinlenme, spor, eğitim ve kültür tesisleri, etüd yerleri, kütüphaneler ve yayın kuruluşları kurar ve işletir.

Fakir fakat baþarılı öğrencilere burslar sağlamaya, yurt ihtiyacı olan öğrencilerin bu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik etkinlikler sürdürür.