Şubeler Yönetmeliği

PDF OLARAK İNDİR

ÖV-DER ŞUBELER YÖNETMELİĞİ KAPSAM VE ÇALIŞMALARI

MADDE-l. Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneğine bağlı olarak kurulan şubeler bu
yönetmenliğe göre etkinlik gösterirler.
MADDE-2. Derneğin temelini şubeler oluşturur. Şubeler bulundukları yerlerde dernek tüzüğünün
yüklediği bütün görevleri yaparlar. Verdiği yetkileri kullanırlar.
MADDE-3. Şubeler, bulundukları yerlerin sınırları içinde üyelerin her türlü eğitim, öğretim ve
ekonomik sorunlarının çözümlenebilmesi amacıyla Genel Merkeze bağlı olarak çalışırlar.
MADDE-4. Şubeler çalışmalarını yürütürken komşu şubeler ve bölgelerindeki yönetim kurulu
üyeleri ve bölge temsilcileriyle işbirliği yapmak zorundadırlar.
MADDE-5. Şube organları şunlardır:
a- GENEL KURUL
b-YÖNETİM KURULU
c- DENETLEME KURULU
ç- DİSİPLİN KURULU
Şubeler yerel gereksinmelerine göre çalışma kolları kurabilir ve yönetebilirler.
GENEL KURUL:
MADDE-6. Şube genel kurulu şubenin üyelerinden oluşur. Şube genel kurulu iki yılda bir kez
olağan, yönetim kurulunun saptayacağı yer, gün ve saatte toplanır. Dernek genel kurulunun
yapıldığı yıllarda yapılacak olan şube genel kurul toplantıları dernek genel kurul toplantısından en
az iki ay önce yapılır. Olağan dernek genel kurul toplantısının yapılmadığı yıllarda yapılan şube
genel kurulu toplantısında delege seçimi yapılmaz. Şube genel kurulu toplantıya yönetim kurulunca
çağrılır.
MADDE-7. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin
listesini düzenler. Genel kurula çağrı en az on beş gün önceden toplantının günü saati, yeri ve
gündemi. varsa gazete ile, yoksa yerel olanak ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapabilir. Bu
çağrıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı tarihi ve yeri de belirtilir. İlk toplantı
günüyle ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
MADDE-8. Şube Genel Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin
yarıdan bir fazlası ile toplanır ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk
aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı şube yönetim ve denetim kurulu asil üye tam
sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.
MADDE-9. Şube genel kurul toplantıları üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurulu
katılacak delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza ederek toplantı
yerine girerler. Yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı yönetim kurulu
başkanı ya da görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.
MADDE-10. Yoklama yapılıp gerekli çoğunluğun bulunduğu saptandıktan sonra toplantıyı
yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ile yeter sayıda yazman seçilir. Toplantının
yönetimi genel kurul başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler, başkan ve yardımcısı
ile birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.
MADDE-11. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak
toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme
alınması zorunludur.
MADDE-12. Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır.
a- Genel Kurul başkanlık divanını seçmek
2
b- Genel Kurul toplantı gündemini kabul etmek.
c- Yönetim Kurulu ve denetçinin raporlarını incelemek ve aklamak, gerektiğinde haklarında adli
mercilere başvurulmasına karar vermek.
ç- Yönetim, denetim ve disiplin kurulunu seçmek.
d- Dernek genel merkez genel kurulu için delege seçmek.
MADDE-13. Şube genel kurul toplantısı sonunda seçilen yönetim kurulunu toplayarak görev
bölümü yapmalarını sağlamak kongre başkanının ya da seçilen en yaşlı yönetim kurulu üyesinin
görevidir.
MADDE-14. Şube genel kurulunca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu başkanı
tarafından Yönetim Kurulu ile denetçi asil ve yedek üyelerinin kimlikleri,görevleri ve adresleri
şubenin bulunduğu yerin mülki amirliğine bildirilir.
MADDE-15. Şube Yönetim Kurulu :
Şube Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu Şubenin çalışmalarından
dernek yönetim kurulu, merkez yürütme kurulu ve merkez kurulunca atanan bölge temsilcilerine
karşı ortaklaşa sorumludur.
MADDE-16. Şube Yönetim kurulu üyeleri genel kuruludan sonra toplanarak kendi aralarından bir
başkan, bir yazman, bir sayman seçer.
MADDE-17. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.
a- Şubeyi temsil etmek ya da bu hususta Yönetim Kurulu üyelerinden başkan seçilen üyeye yetki
vermek.
b- Şubenin bütçe taslağını hazırlayıp genel kurula sunmak, c- Şubenin her türlü harcamalarına karar
vermek.
ç- Üye ödentileri genel merkez paylarının zamanında ve tam olarak genel merkeze gönderilmesini
sağlamak.
d- Tüzüğün ve şubeler yönetmenliğinin hükümlerine, şube genel kurul kararlarına genel merkezin
genelge ve duyurularına göre gerekli çalışmaları yapmak.
e- Genel Yönetim Kurulu ve bölge temsilcileri ile ortak toplanarak dernek çalışma programını esas
alan yöresel özelliklerine uygun çalışma programını hazırlamak, uygulamak ve birer örneğini genel
merkez ile temsilciye göndermek,
f- Şubenin mal ve kuruluşlarını yönetmek, bunun için gerekirse personel atamak ve bunların
çalışma koşullarını saptamak, gerekirse bunların işine son vermek.
g- Şubenin gereksinimine göre gerekli çalışma kolları kurup yönetmek, hakkında disiplin
kovuşturması gereken üyelerin durumunu, konu ile ilgili görüşünü, soruşturma evrakı ile birlikte
dernek disiplin kuruluna göndermek.
h- Çevre şubelere geziler düzenleyip dayanışmayı sağlamak, zayıf şubeleri güçlendirmeye ve şube
bulunmayan yerlerde şube kurulmasına çalışmak. Şubeye gelen genel merkez temsilcileriyle bölge
temsilcilerine şubenin çalışmaları ve durumu hakkında gerekli bilgiyi vermek, bölge temsilcileriyle
işbirliği içinde çalışmak, şubenin her türlü çalışmalarında bölge temsilcisini haberli kılmak.
i- Tüzük ve yönetmelik hükümlerinin yüklediği öbür işleri yapmak.,
MADDE-18. Şube başkanının görev ve yetkileri şunlardır, a- Şubeyi özel ve tüzel kişilere karşı
temsil etmek
b- Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c- Dernek tüzüğüne ve şubeler yönetmeliğine göre Yönetim Kurulu ile birlikte şubenin her türlü
işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
ç- Şube adına yazılacak her türlü yazıları inceleyip yazmanla birlikte imzalamak.
3
MADDE-19. ŞUBE SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR:
a- Şubenin her türlü yazı işlerini düzenli bir şekilde yürütmek, defter ve dosyalarını tutmak,
saklamak.
b- Genel Merkezden ve başka kuruluşlardan gelen her türlü yazıları gelen evrak defterlerine
kaydederek gereğini yapma
c- Şube Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak, ç- Üye kayıtları ile ilgili her türlü
işleri yapmak.
d- Başka bir yere atanan üyenin ve ilgili şubenin başvurmasını beklemeden üye giriş fişini o şubeye
göndermek.
e- Başkanın bulunmadığı hallerde onun görevlerini yapmak, f- Şube yönetim kurulunun verdiği
başka işleri yapmak,
MADDE-20. SAYMANIN GÖREVLERİ :
a. Üyelerin ödentilerini her ay düzenli bir şekilde ve tam olarak makbuz karşılığında toplamak ve
şube payını şubenin bankadaki hesabına yatırmak.
b. Genel merkez ödenti payını en geç her ayın 20’sine kadar Genel Merkezin Ziraat Bankası Ankara
Bulvar Şubesindeki 30440/647875 numaralı ya da ÖV-DER Posta Çeki 1014256 No’lu hesabına
yatırmak ve alacağı iki kopya dekonttan birini Şube işletme defterine işlemek ve dosyasına koymak,
öbürünü hazırlayacağı ödenti bordrosu ile birlikte genel merkeze göndermek.
c. Şube gelir ve gider defterini uygun biçimde tutmak.
ç. Dernek gelirlerini dipkoçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla toplamak ve giderleri sarf belgeleri ile
yapmak.
d. Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan harcama,fatura ve senetlerini işletme defterine yazmak ve
belgelerini dosyasında saklamak.
e. Başkanla birlikte bankadan para çekmek.
f. İşletme defterini aşağıdaki kurallara göre tutmak,
g. Gelirler gelir sayfasına, bankadan, mutemetten veya üyeler ile sair yerlerden geliş gününe göre
makbuz veya ilgili belgedeki tarihe ait sütuna işlenir.
l. Gider tarafında çeşitli sarflara ait alınan senet, fatura ve makbuz yine tarih sırasına göre işlenir.
m. Gelir ve giderlere ait belgeler, numara sırasına göre özel bir dosyada saklanır.
n. Gerek gelirler, gerek giderler bir sonraki sayfanın ilk satırına (aktarılan toplam) açıklamasıyla
yazılır.
o. Her takvim yılı sonunda, giderler genel toplamı ile gelirler genel toplamının farkları da
belirtilerek bir tutanak biçiminde sayfalar kapatılır.
p. Alım onarım, taşıma, yerleşim ve benzeri işlerin sonuçlanmasını sağlamak.
r. Şubenin bütün malları için demirbaş eşya defteri tutmak
s.Şubenin hesap işlerini ve kayıtlarını, dosyalarını denetçi ile birlikte görevliler, resmi yetkililer ve şube üyeleri dışında kimseye göstermemek.
t. Şubenin mal ve parasının,tüzük ve yönetmeliğinin saptadığı amaçlara uygun kullanılmasını
sağlamak.
v. Hesap dönemi sonunda bilanço çıkartıp Yönetim Kurulunun, onayına sunmak
y. Genel Kurulda şubenin hesap işlerini açıklamak, eleştirilere yanıt vermek.
MADDE-21. Genel kurulun oluşturduğu kitaplık lokal ve benzeri kolların çalışmaları Yönetim
Kurulunun görevlendirdiği üyeler tarafından yürütülür. Bu kolların görev ve işleyişlerine ilişkin
esaslar ilgili yönetmeliklerde belirtilir.
4
DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ:
MADDE-22. Şube denetim kurulu belli olmayan zamanlarda ve en az altı ayda bir kere hesapları
denetler. Şube çalışmalarının tüzük ve şubeler yönetmeliğine uygun olup olmadığını denetler ve
hazırladığı raporu Genel Kurula sunar.Ayrıca her rapordan birer örnek Genel Merkeze , şubeye,
temsilciliğe iletir. Bir örneği kendisinde kalır.
MADDE-24. Üye ödentilerini toplamayan,genel merkez paylarını düzenli ve tam olarak zamanında
göndermeyen Şube Yönetim Kuruluna gerektiğinde dernek Merkez Yönetim Kurulunca işten el
çektirilir.
MADDE-25. Yönetim kurulu üyeleri ya da görevlendireceği kişiler yapacakları görev gezileri için
yolluk alırlar.
MADDE-26. Şube Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır, oy çokluğu ile karar verir. Oyların eşit
olması halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.
MADDE-27. Şubeler yasa ve yönetmeliklerde belirtilen aşağıdaki defterleri tutarlar, bu defterlerin
noterden onaylattırılması şarttır.
a- Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ya da yıllık ödenti
taahhütleri bu deftere yazılır.
b- Karar Defteri: Yönetim kurullarının kararları tarih ve sayı sırası ile bu deftere yazılır. Kararların altı üyelerin imzası ile onaylanır.
c-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da
verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
d-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere yazılır.
MADDE-28. Üyelerin Genel Merkeze başvurmaları şubeler kanalıyla olur. Şubeler üyelerin
dilekçelerini inceleyip gerekli kararlar alarak Genel Merkeze bildirir. Genel Merkeze yazılacak
yazılar başkan ve sekreter tarafından imzalanır ve mühürlenir. Üyelere yardım kararlarında titizlikle
inceleme yapılarak tüzük hükümleri ve yardım yönetmelikleri hükümlerine aynen uymak
zorunluluğu vardır.
MADDE-29. Kapanan şubelerin malları ve parası alacakları genel merkeze teslim edilir. Bunlar
üzerinde genel merkezden başka hiçbir kimsenin tasarruf hakkı ve yetkisi yoktur.
MADDE-30. Şubelerin edindiği malların ve kuruluşların yönetilmesinde Genel Merkezin koyduğu
kurallara göre hareket edilir.
MADDE-31. Şube Yönetim,Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri Şube genel kurulunda kendi
kurullarının aklanması için yapılan oylamalara katılamazlar.
MADDE-32. Bu yönetmelik 32 maddedir. 15.06.1999 tarihinden itibaren yürürlülüğe girer.
ÖV-DER
Tüm Öğrenci Velileri
Dayanışma Derneği