Tüzük

PDF OLARAK İNDİR

TÜM ÖĞRENCİ VELİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı, Merkezi ve Adresi
Madde 1: Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği adıyla bir dernek kurulmuştur. Kısa
adı ÖV-DER’dir. Derneğin Genel Merkezi Ankara’dır. Merkezin başka bir yere taşınmasına
Genel Kurul karar verir. Dernek il ve ilçelerde şubeler açabilir.
Kapsam
Madde 2: Dernek her tür ve kademede eğitim öğretim görmekle olan öğrencilerin
velilerini kapsar.
Derneğin Amaçları
Madde 3: ÖV- DER,
a) Öğrenci velilerinin hak ve çıkarlarının korunmasını, geliştirilmesini, veliler
arasında yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanmasını,
b) Üyelerin genel eğitim ve ülkedeki eğitim sistemi, eğitime ilişkin yasa, tüzük,
yönetmelik diğer mevzuat hakkında bilgilendirilmesini,
c) Eğitimin içeriğinin ve yönetiminin demokratikleştirilmesini, eğitimde fırsat
eşitliğini, herkesin sonuna kadar eğitim hakkından yararlanabilmesini,
d) Her tür ve kademedeki devlet okullarının ve eğitim kurumlarının parasız olmasını,
e) Dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve mezhep farkı gözet ilmeksizin
bütün üyeleri arasındaki birlik ve dayanışmanın geliştirilmesini,
f) Çalışmanın, emeğin, özgür düşüncenin ve demokrasinin toplumsal yaşamdaki
rolünün ve değerinin bilincine varmış, demokrat, katılımcı ve duyarlı bir veli
topluluğunun oluşturulmasını,
g) Gerici, ırkçı, şoven, asimilasyoncu ve cins ayrımcı eğitime karşı ülkenin tam
bağımsızlığını, laik, bilimsel, çağdaş eğitimin savunulmasını,
h) Eğitim programlarının hazırlanması, planlanması, uygulanması, denetlenmesi
süreçlerinde toplumumuzun söz ve karar sahibi olabilmesi koşullarının oluşturulmasını,
i) Üyelerinin sosyal ve kültürel yönlerden geliştirilmesini,
j) Okul Aile Birlikleri ve Okul Koruma Derneklerinin tüzüklerine uygun olarak
tüm velilerin katılımı ile demokratik ilkeler doğrultusunda çalışmala rının sağlanmasını,
k) Özellikle öğretmen veli dayanışma ve işbirliğini sağlayarak eğitim öğretimin
niteliğinin yükseltilmesini amaçlar.
Derneğin İlkeleri ve Çalışmaları
Madde 4: ÖV- DER, amaçlarını gerçekleştirmek için demokratik, laik ve sosyal devlet
ilkeleri çerçevesinde hukukun üstünlüğüne inanarak Anayasa, yasa, mevzuata ve Türkiye
Cumhuriyetinin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun hareket eder.
ÖV – DER kendi işleyişinde demokratik merkeziyetçilik esaslarına göre çalışır.
Alınacak kararların oluşturulmasında tartışma, eleştiri, ikna ve özeleştiri yöntemleri uygular.
Kendi örgütlenmesi dışındaki tüm örgüt, kurum ve kurullardan bağımsızdır. Temsilci
ve yöneticilerinin üyeler tarafından doğrudan seçilmesini sağlayarak, tabanın söz ve karar
sahibi olması ilkesini yaşama geçirir. Azınlığın çoğunluk olma hakkını korur.
ÖV- DER, bu ilkeler doğrultusunda amaçlarını gerçekleştirmek için, üyelerinin genel
olarak eğitim, ülkedeki eğitim sistemi, eğitimin amaçları, eğitim programları ve
planlanması, program ve planların uygulanması ve denetlenmesi, yasa, tüzük ve
yönetmelikler konularında bilgi sahibi olabilmeleri ve öğretmen öğrenci veli yakınlaşmasının
2
etkin olarak sağlanması için konferanslar, paneller, tartışma toplantıları düzenler, yayın
(bülten, dergi, gazete v.b.) etkinliklerini yürütür.
Eğitimin gerici, ırkçı, şoven, asimilasyoncu, cins ayrımcı içeriğinden kurtulması
doğrultusunda inceleme, araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi için, kurum, kuruluş ve
kişilerle ilişkilere girer, gerekirse işbirliği yapar, öneriler hazırlar.
Eğitim programlarının hazırlanmasından, denetlenmesine kadar katılımcı ve etkili
olmanın şartlarını oluşturmaya çalışır. Üyelerinin, birlik ve dayanışmasını güçlendirmek, gelir
sağlamak için sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel, toplantılar, şenlikler, okul, salon ve açık
hava toplantıları, basın açıklamaları v.b. etkinlikler düzenler.
Üyelerin çıkarlarına aykırı yasa, yönetmelik, tüzük ve uygulamalara karşı
bilgilendirilmeleri, bu olumsuz durumların yasal yollarla engellenmesi, bu konuda
demokratik hakların kullanılması çalışmalarını yürütür.
Her tür ve kademedeki eğitimin fırsat eşitliği çerçevesinde parasız olması
doğrultusunda çalışmalar yapar.
Okul aile birlikleri, okul koruma dernekleri ile ilişkiler kurarak bu kuruluşların
amaçlarına uygun olarak çalışabilmelerine yardımcı olur.
Öğrencilerin kötü alışkanlıklarından uzak tutulabilmesi, bakıma, yedirmeye ve
giydirilmeye muhtaç hasta ve fakir öğrencilere yardım sağlamak için çalışır.
Eğitim kurumlarının fiziksel ortamlarının incelenerek uygun olmayan fiziksel ortamların
olumluya dönüştürülmesi için çalışmalar yürütür.
Çocuk, genç ve öğrencilerin, bedensel, sosyal, psikolojik özeliklerinin tanıtılarak ana
babalar ile çocuklar arasında olabilecek sorunların çözümlenmesine, çocukların başarılarının
arttırılmasına ve daha mutlu olabilmelerine yönelik çalışmalar yapar.
Okuma yazma bilmeyenleri veya başka alanlarda kendini geliştirmek isteyen
üyeler için etkinliklerde bulunur. Dinlenme, spor, eğitim ve kültür tesisleri, etüd yer leri,
kütüphaneler ve yayın kuruluşları kurar ve işletir.
Fakir fakat başarılı öğrencilere burslar sağlamaya, yurt ihtiyacı olan öğrencilerin bu
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik etkinlikler sürdürür.
Dernek Üyeliği ve Üye Olma Koşulları
Üyelik
Madde 5: Dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve ilkeleri benimseyen her tür ve
kademede eğitim-öğretim gören öğrencilerin velileri ÖV-DER’e üye olabilirler.
a- Üyeliğe başvuru ve kabul
Üyeliğe başvuru usulüne uygun olarak düzenlenmiş form dilekçenin, derneğin
yöneticilerinden en az birine verilmesiyle olur. Başvuru bir ay içinde incelenir. Bu süre içinde
cevap verilmeyen başvurular kabul edilmiş sayılır. Reddedilen başvurular, süresi içinde
gerekçeli ret kararı ile sahibine bildirilir.
b- Üyelikten Ayrılma
İsteyen üye şarta bağlı olmaksızın yönetim kuruluna yazı ile başvurarak üyelikten
ayrılabilir.
c- Üyelikten Çıkarılma
ÖV-DER’in amaç ve ilkelerine uygun olmayan davranışları gösterenler şube yönetim
kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
d- Üyelikten çekilmiş sayılma
Üye veli olma durumunu yitirdiğinde üyelikten çıkmış sayılır. Bunlardan dernek
organlarında görevli olanların görevleri yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.
e- Fahri Üyelik ve Onur Üyeliği
3
ÖV-DER üyesi olma koşullarını yitirenler ile öğrenci velisi olmayanlar, üyelik
koşullarına ve tüzük hükümlerine uymak kaydıyla, fahri üye olabilirler.
Yönetim organlarının herhangi birinin önerisi ve Genel Kurulun kararı ile ÖV-DER’in
amaç ve ilkelerini koruyan, yaygınlaştıran çalışmalarına katkıda bulunan kişiler onur üyesi
olarak derneğe kabul edilebilirler.
f- Üyelik Ödentisi
Giriş ödentisi ve üyelik ödentisi her dönem için genel kurulda belirlenir.
Tüzel Kişilik
Derneğin Organları, Görev ve Yetkileri
Madde 6- ÖV-DER’in organları aşağıda belirtildiği gibidir:
a) Genel Kurul
b) Genel Merkez Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
ç) Disiplin Kurulu
Genel Kurul iki yılda bir (Mayıs ayında) olağan, Yönetim veya Denetleme Kurullarının
gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin 1/5’inin yazılı isteği ile olağanüstü toplantıya
çağrılabilir. Olağanüstü Genel Kurul çağrısı üzerine en geç bir ay içerisinde Genel Kurul
toplanır. Genel Kurul delege tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, kararlar
katılanların çoğunluğuyla alınır. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamaması halinde 7
(yedi) gün sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıya katılacak
delege sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel Kurul, şube genel kurulunda dernek genel merkez genel kuruluna katılmak için
her şube üye sayısına bakılmaksızın 3’er delege seçer. Ayrıca her 20 üye için birer delege
daha seçilir. 20’yi bulmayan sayılar dikkate alınmaz.
Dernek genel kurul toplantıları delegelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel
kurula katılacak delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına
imza atarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla
tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu
üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan
yardımcısı ile yazman üye seçilir. Kararlar fesih hariç salt çoğunlukla alınır.
Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını
düzenler ve başkanla birlikle imzalar.
Hiç bir üye derneğin birden fazla tüzüksel organında görev alamaz. Delegelik
organlardaki görevle birleşebilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri kendi genel
kurullarına doğal delege olarak katılırlar.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 7- Dernek Genel Kurulu
a) Dernek organlarının seçilmesi
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra
edilmesi
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul
edilmesi
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya varolan taşınmaz
malların satılması, bağışlanması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi.
f) Derneğin uluslararası etkinliklerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara
4
katılması veya ayrılması.
g) Derneğin feshedilmesi
h) Dernekler kanunu, Dernek tüzüğü veya diğer ilgili mevzuatta Genel Kurulca
yapılması gerekli görevleri yerine getirmek konularında görevli ve yetkilidir.
Genel Merkez Yönelim Kurulu
Madde 8- Dernek genel merkez yönetim kurulu, merkez genel kurulunda seçilen yedi
asıl ve asılları ile birlikte seçilen yedi yedek üyeden oluşur.
Genel merkez yönetim kurulu seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonraki yedi gün
içinde en yaşlı üyenin başkanlığındaki ilk toplantısında genel başkanı, başkan yardımcısını,
genel sekreteri ve genel saymanı belirleyerek görev bölümü yapar.
Derneği temsil görev ve yetkisi, genel merkez yönetim kurulu adına, sırayla başkana,
başkan yardımcısına, sekretere ve saymana aittir.
Genel Merkez Yönetim Kurulunun Çalışma Biçimi
Madde 9- Dernek genel merkez yönetim kurulu başkanının başkanlığında en geç ayda
bir kez olağan olarak, genel merkez yönetim kurulu başkanının veya yönetim kurulunun üç
üyesinin isteği ile olağanüstü toplanır. Toplanma ve karar yeter sayısı dörttür.
Genel merkez yönetim kurulu, genel sekreter tarafından hazırlanan gündemdeki
konuları ve gerekli gördüğü konuları görüşerek karara bağlar.
Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 10- Genel merkez yönetim kurulu genel kuruldan sonraki en yetkili karar
ve yürütme organıdır. Yönetim Kurulu derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için
yasaların tüzüğün ve genel kurulun verdiği yetkiler çerçevesinde,
a) Derneğin tüzel kişiliğini temsil eder.
b) Derneğin çalışma programını yapar.
c) Derneğin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri, tutması gereken defter ve
dosyalan düzenli ve usulüne uygun tutulması işlemini yapar.
d) Gelecek döneme ilişkin çalışma programı ve bütçe tasarısını hazırlayarak
Genel Kurula sunar.
e) Görevde bulunulan dönem içinde yapılmış olan etkinliklerin raporunu
hazırlayarak Genel Kurula sunar.
f) Gerekli görülen çalışma birimlerini oluşturur, bu birimlerde görev alacak üyelerin
çalışmalarını denetler ve yönlendirir.
g) Genel kurulun yasaların ve dernek tüzüğünün kendine yüklediği diğer görevleri
yerine getirir.
h) Dernek şubesi kurucularına yetki verir. Şube kurulamayan yerlerde
temsilcilikler açar.
ı) Gerektiğinde dernek adına dava açmaya karar verir.
k) Genel merkez yönetim kurulu, şube yönetim kurulu üyeleriyle üç ayda bir
toplantı düzenler.
Genel Merkez Yönetim Kurunun Çalışma Biçimi
Madde 11- Genel merkez yönetim kurulu ayda bir defa olmak üzere ve önceden
kararlaştırılan günlerde çağrısız olarak toplanır. Görüşme gündemini genel sekreter,
Genel Başkanın da görüşlerini alarak hazırlar. Ancak, üyelerden dört kişinin yazılı olarak
istediği konular da gündeme alınır.
Toplantılar, yarıdan bir fazla üyenin katılımıyla yapılır. Kararlar, toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
5
Genel merkez yönetim kurulu üyelerinde biri veya tümü herhangi bir nedenle
görevden ayrılırsa yedek üyeler oy sırasına göre asıl üyeliğe gelir. Özürsüz olarak üst
üste üç, yılda toplam beş toplantıya katılmayan üyeler yönetim kurulu üyeliğinden
çekilmiş sayılır.
Genel merkez yönetim kurulu, üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının
yarısında aşağıya düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri, denetleme, ve
disiplin kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.
Genel Başkanın Görev ve Yetkileri
Madde 12- Genel Başkan
a) Derneğin tüzel kişiliğini temsil eder.
b) Yönetim Kurulu toplantılarında başkanlık yapar.
c) Diğer Yönetim Kurulu üyelerinin yürüttüğü işleri izler, inceler, bilgi alır, uyarılarda
bulunur.
d) Sekreterle birlikte tüm yazışmaları, Saymanla birlikte mali ve üyelik aidatı ile ilgili
konulardaki yazışmaları ve işlemleri imza eder. Kendisi bulunmadığında Yönetim Kurulu
üyelerinden birine imza yetkisi verir.
e) Derneğin genel politikalarına aykırı olmamak kaydıyla basın toplantıları düzenler,
yazılı ve sözlü açıklamalar yapar.
f) Gerektiğinde, sonradan Yönetim Kurulunun bilgisine ve onayına sunmak kaydıyla
asgari ücretin brüt tutarı kadar harcama yapmaya yetkilidir.
Genel Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
Madde 13- Başkan Yardımcısı, Başkanın yokluğunda başkanın yetkilerini kullanır,
görevlerini yerine getirir.
Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri
Madde 14- Genel Sekreter
a) Genel merkez yönetim kurulu toplantılarının merkez genel kurul ve şube başkanlar
kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, alınan kararları karar defterine kaydeder.
b) Yazışmaların usulüne uygun olarak, yürütülmesini, ilgili defter ve dosyaların
düzenli tutulmasını sağlar.
Genel Saymanın Görev ve Yetkileri
Madde 15- Genel Sayman
a) Derneğin muhasebe işlemlerini yürütür.
b) Derneğin gelirlerin toplanmasını, harcamaların yerinde yapılmasını kayıtların
dosya ve defterlerin düzenli tutulmasını sağlar.
c) Dernek hesaplarını her an denetime hazır bulundurur.
ç) Genel merkez yönetim kurulu başkanı veya yetki verilen yönetim kurulu üyesi ile
birlikte çift imza ile bankalardan para çeker.
d) Dernek gelirlerini, elde edildikten sonraki iki gün içinde banka hesabına yatırır.
e) Zorunlu giderlerde kullanılmak üzere en çok asgari ücretin brütünün iki katı kadar
bir parayı kasasında hazır bulundurur.
f) Genel Kurula sunulacak mali raporu hazırlar.
Diğer Üyelerin Görev ve Yetkileri
Madde 16- Genel merkez yönetim kurulunda alınan görevlendirme kararları
doğrultusunda yürütülmekte olan işlere ve işlemlere yardımcı olurlar.
6
a. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bu denetimlerin
yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Merkez Denetleme Kurulu
Madde 17- Denetleme kurulu merkez genel Kurulunda seçilen üç asıl üyeden oluşur.
Asıllarla birlikte üç de yedek üye seçilir. En yaşlı üyenin başkanlığında yapılan ilk
toplantıda denetleme kurulu başkanlığı ve yazmanlığını yürütecek üyelerin seçimi yapılır.
a) Denetleme kurulu, yönetim kurulunun etkinliklerini genel kurul kararlarına uygun
olarak yapılıp yapılmadığını denetler.
b) Yönetsel ve parasal açılardan dosya ve kayıtları inceler. Bu inceleme dernekte
yapılır, hiç bir belge dernek dışına çıkarılamaz. İnceleme sonucunda hazırlanan raporu
yönetim kuruluna verir.
c) Olağan olarak dönem ortasında ve dönem sonunda yapmış olduğu denetlemeleri
rapor haline getirerek genel kurulun onayına sunar.
d) Denetleme kurulu denetlemelerin sonucunda gerekli görürse olağanüstü genel kurul
çağrısı yapabilir.
Merkez Disiplin Kurulunun Oluşumu, Yetki ve Görevleri
Madde 18- Disiplin kurulu merkez genel kurulunda seçilen üç asıl üyeden oluşur.
Asıllarla birlikte üç de yedek üye seçilir. En yaşlı üyenin başkanlığında yapılan ilk toplan tıda
bir başkan ve bir yazman üyenin seçimi yapılır.
Disiplin Kurulu, tüzükte belirtilen amaç ve ilkelere aykırı hareket eden yöneticiler
hakkında soruşturma yapar, gerekiyorsa üyelikten çıkarma dışında bir ceza verir. Üyelikten
çıkarmaya yönetim kurulu yetkilidir. Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır.
Disiplin Kurulu yaptığı her soruşturmanın sonuçlan hakkında Merkez Yönetim Kuruluna
ve soruşturmaya muhatap olan kişilere bilgi verir.
Şubeler, Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Madde 19- Şubeler kuruluş ve faaliyetlerinde dernek amacını gerçekleştirmek için
genel merkezin faaliyetlerinin aynısını yapar.Dernekler Yasası ve dernek tüzüğüne göre
gerekli koşulları taşıyan en az beş kişi şube açmak için genel merkez yönetim kuruluna
başvururlar, verilen yetki ile şubeyi kurarlar.
Kurucu üyeler, genel hükümler, dernekler yasası, tüzük, dernek genel kurul
kararları, genel merkez genelge, duyuru ve direktiflerine göre yönetim kurulu seçilene
kadar, bu kurulun görev yetkilerine sahiptir.
Çalışmaları yukarıdaki hükümlere uygun olmayan ya da yeterli görülmeyen şube
yönetim kurullarına, dernek genel merkezince şubeyi en geç bir ay içinde genel kurula
götürmek üzere talimat verilir.
Şube Organları
a) Şube Genel Kurulu
b) Şube Yönetim Kurulu
c) Şube Denetleme Kurulu
d) Şube Disiplin Kurulu
a) Şube Genel Kurulu
Madde 20- Şube genel kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri şunlardır:
a. Şube genel kurulu şubenin üyelerinden oluşur.
b. Şube genel kurulu iki yılda bir olağan olarak dernek merkez genel kurulundan en
az iki ay önce toplanır.Dernek genel kurulunun toplantı ve karar yeter sayıları şube
genel kurulları için de geçerlidir.
7
c. Şube genel kurulu, genel hükümlerde demekler yasasında ve tüzükte belirtilen tüm
yetkilere sahiptir. Şubenin genel giderlerini çalışmalarını inceler. Sorumlu organları aklar veya
yargıya sevkine karar verir.
ç. Şube organları şube genel kurulunca seçilir.
d. Şube genel kurulu, şube yönetim kurulu karan ile veya üyelerin 1/5 ‘inin yazılı
başvurusu üzerine yönetim kurulunca olağan üstü toplantıya çağrılır.
e. Şubeler üye sayısına bakılmaksızın genel merkez genel kuruluna üçer delege
ve her 20 üyeye karşılık bir delege olmak üzere genel merkez genel kurul delegelerini
seçer. 20’yi bulmayan sayılar dikkate alınmaz.
b) Şube Yönetim Kurulu
Madde 21- Şube yönetim kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri şunlardır:
a. Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olmak üzere seçilir. İlk
toplantıda görev bölüşümü yapılarak şube başkanı, şube sekreteri ve şube saymanını
seçer.
b. Şube yönetim kurulu bu tüzüğün 20. maddesinde belirtilen yetkilere sahiptir.
Bölgesinde derneği temsil eder. Genel merkez tarafından verilecek görevleri yapar. Şube
büro ve komisyonlarını oluşturur.
c. Şube yönetim kurulu çalışmaları, önemli kararları, üye durumları, bütçeleri,
kesin hesap bilançoları hakkında düzenli olarak en az üç ayda bir dernek genel
merkezine rapor ve gerekli bilgileri gönderir.
c) Şube Denetleme Kurulu
Madde 22- Şube genel kurulu denetleme işlemini yürütmek üzere üç asıl ve üç
yedek üye seçer, Denetleme kurulu 17. maddede belirtilen görev ve yetkilere sahiptir.
d) Şube Disiplin Kurulu
Madde 23- Şube genel kurulunda üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere seçilir.
Disiplin kuruluna sevk edilen üyelerin disiplin işlerini görüşür ve karara bağlar.
Madde 24- Derneğin Gelir ve Giderleri
A-Gelirler
a) Üye ödentileri: Ödentiler makbuz karşılığı toplanır. Yönetim kurulunca görev
ve yetki verilen kişilere ödenir.
b) Bağış ve Yardımlar
c) Sosyal ve Kültürel etkinliklerden elde edilen gelirler
d) Yayın gelirleri
e) Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, teslim, kiralama ve
satışlarından elde edilen gelirler
Demeğin gelirleri elde edildiğinden sonraki iki gün içinde bankaya yatırılır. Zorunlu
giderleri karşılamak üzere asgari ücretin brütünün iki katı kadar bir miktar kasada
bulundurulabilir.
Derneğin Giderleri
Madde 25- Derneğin harcamalarına karar verme yetkisi Yönetim Kurullarına aittir.
Derneğin gelirleri derneğin amaçları dışında kullanılamaz ve bağışlanamaz, yöneticileri
dahil hiç kimseye borç olarak verilemez.
Kira, su, elektrik. telefon, faks vergiler gibi sabit harcamaların dışındaki harcamalar
yönetim kurulu kararı ile yapılır.
8
Derneğin tutacağı Defterler
Madde 26- Dernek yönetim kurulu yasa ve yönetmelikte belirtilen defterleri usulüne
uygun olarak tutar.
Tüzük Değişikliği
Madde 27- Tüzük değişikliği Genel Kurula katılan üyelerin 2/3’ünün kabul oyu ile
yapılır.
Tüzük değişikliğinde, Genel Kurul aksi bir karar almadıkça değişiklik maddeleri tek tek
oylanır.
Fesih ve Tasfiye
Madde 28- Genel Kurula çağrılan üye tam sayısının 2/3’ünün yeterlik oyu ile fesih
kararı alınabilir. İlk toplantıda bu çoğunluğun bulunamaması halinde, ikinci toplantıda
toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az
olmamak şartıyla fesih konusu görüşülebilir ve katılanların 2/3 çoğunluğu ile feshe karar
verilebilir. Bu durumda derneğin varlıklarının akıbetine de aynı yeterlik oyu ile karar verilir.
Yönetmelikle Düzenleme
Madde 29- a) Derneğe bağlı birimlerin oluşumu, yetki ve görevleri,
görevlendirilmeler, çalışma yöntemleri ve bu tüzük hükümlerinden ayrıntılı düzenlemeyi
gerektiren konularda yönetmelikler çıkarılmasına Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.
b) Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek ve etkinliklerini yürütebilmek için gerek
duyulması durumunda yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma mal ve
hizmet alımlarında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin
gelir kaynakları ile karşılanamayacak tutarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte
yapılamaz.
Seçimler
Madde 30- Genel Kurulda dernek organlarının seçimi gizli oy açık sayımla, diğer
seçim ve kararlar açık oylama ile yapılır.
Seçimlerde izlenecek diğer yöntem ve tekniklere Genel Kurul karar verir. Her üyenin bir
oy hakkı vardır, her üye oyunu bizzat kendisi kullanır.
Yürürlük
Madde 31- Tüzük başvuru tarihinde yürürlüğe girer. Bu tüzüğü ÖV-DER Merkez
Yönetim Kurulu yürütür.
Madde 32- Bu tüzükte bulunmayan hususlarda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni
Kanunu hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ HÜKÜMLER
1. ÖV-DER’in ilk genel kurulu, kuruluşundan itibaren ilk altı ay içinde toplanır.
Derneğin geçici merkez yönetim kurulu asıl üyeleri ile kurucular ilk olağan genel kurula
doğal delege olarak katılırlar.
2. Tüzüğe uygun olarak şubeler faaliyete geçinceye kadar üye yazımı Genel Merkez
Yönetim Kurulunca yapılır.
3. İ l k genel kurul toplantısına kadar merkez yönetim kurulunda aşağıdaki kişiler yer
almışlardır.

Hasan ÖZDEMİR, Enver ÖNDER, Mehmet AKÇASOY, Orhan KESKİNSOY,
Belgin IŞIK, Sultan GÜVEN, Zeynel ÖZDEMİR
Enver ÖNDER Mehmet ERÇEN İsmail GÖKTAŞ Turgut BOZACI Coşkun GÜLER
Hasan HACALOĞLU Ali KÜTÜK 14.08.2012